Adatvédelmi tájékoztató

 1. Az Adatkezelő neve, székhelye, elérhetőségi adatai:
  Egyéni vállalkozó neve: Csányi László EV
  Székhely: 6000 Kecskemét, Március 15. u. 13. 4/14.
  Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Március 15. u. 13. 4/14.
  Nyilvántartási szám: 52424881
  Adószám: 68910071-1-23
  Adatkezelő weboldala: https://polingoo.hu
  E-mail címe: info@polingoo.hu
  Kapcsolatfelvételi űrlap elérhető ide kattintva.
 2. A tájékoztató célja, hatálya:
  1. Célja, hogy rögzítse Csányi László EV által alkalmazott adatvédelmi és –kezelési elveket, valamint adatvédelmi és –kezelési politikáját, amelyet mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

  2. Jelen Tájékoztató a honlapon keresztül történő kapcsolatfelvételnél megadott Személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

  3. A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Egyéni Vállalkozó különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

 3. Fogalom meghatározások:
  1. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

  2. Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit meghatározza.

   A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül Csányi László EV (6000 Kecskemét, Március 15. u. 13. 4/14., nyilvántartási száma: 52424881 adószáma: 68910071-1-23).

  3. Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

  4. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók lehetnek:

   • BlazeArts Kft. (székhelye: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich utca 36. 1. em. 8., nyilvántartja a Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 03-09-109150)

  5. Szolgáltatás(ok): az Adatkezelő által üzemeltetett szolgáltatások, amelyek honlapjain vagy azok által az Adatkezelő adatkezelést végez.

  6. Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás(ok): az Adatkezelő által – a honlapon feltüntetett – szolgáltatások, melyre Felhasználó szerződést köthet.

  7. Felhasználó: az a természetes személy aki a Szolgáltatásokat igénybe veszi, és ennek keretében megadja az alábbi 4. pontban felsorolt adatait.

  8. Ajánlatkérés: az Adatkezelő által üzemeltetett felületen keresztül történő kapcsolatfelvétel.

  9. Tájékoztató: az adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

 4. A kezelt személyes adatok köre:
  1. A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő az Ajánlatkérés igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, e-mail cím.

  2. Amennyiben Felhasználó ajánlatkérés céljából e-mailt küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó nevét és e-mail címét, és azt az ajánlatkéréshez szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

 5. Adatkezelő által kezelt további adatok köre:

  Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

  • Munkamenet cookie: Ezek nélkülözhetetlenek a weboldalunkon történő navigáláshoz, weboldalunk kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez. Ezek a cookie-k az adatlapok kitöltéséhez szükséges információkat és esetenként az Ön által kiválasztott nyelvet tárolják, és nem gyűjtenek Önről olyan információkat, melyekkel Önt azonosítani lehetne, melyeket marketing céljából fel lehetne használni, vagy amelyek emlékeznének arra, milyen más honlapokon járt. A honlap bezárása után e sütik automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárásra kerül.
  • Ezek a cookie-k a felhasználói élmény javítása érdekében észlelik, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapunkat, megjegyzik az Ön korábbi felhasználói döntéseit (mint például a felhasználóneve, jelszava, választott nyelv, régió, bejelentkezett-e egy korábbi munkamenet során, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások), hogy ilyen módon jobb és személyre szabottabb funkciókat kínálhassunk Önnek.

  Ezek a cookie-k nem követik Önt nyomon más honlapokon folytatott tevékenységét és nem használjuk azokat olyan célra, hogy hirdetéseket küldjünk Önnek más oldalakon keresztül.

 6. Adatkezelés célja, jogalapja:

  Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:

  1. a Felhasználó számára ajánlat küldése
  2. a Felhasználóval való kapcsolattartás

  Tehát célja információ átadása és segítségnyújtás az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az e körben történő adatkezeléshez való hozzájárulást a Felhasználó az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétellel adja meg.

 7. Az adatkezelés elvei, módjai:

  Az adatkezelésre az Ügyfél önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ügyfél kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során átadott személyes adataik kezelésre, felhasználásra kerüljenek az 6. pontban meghatározott céloknak megfelelően. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható.

 8. Az adatkezelés időtartama:

  A Felhasználó által az Adatkezelő honlapján történő kapcsolatfelvétel funkció használata során megadott adatokat az Adatkezelő addig kezeli, míg az információ- vagy ajánlatkérés teljes körűen megválaszolásra nem kerül, vagy Felhasználó szerződést nem köt Adatkezelővel.

 9. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

  Személyes adatai kezeléséről a Felhasználó tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A tájékoztatás iránti kérelem írásban a 11. pontban megjelölt címekre nyújtható be, amelyre az érintett a Szolgáltatótól a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül választ kap. A Felhasználó kérhetik személyes adataik helyesbítését, illetve törlését a jelen pontban leírtak szerint.

 10. Jogérvényesítési lehetőségek:

  A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat. A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

 11. Kérvény benyújtásának lehetőségei:

  Minden kérvényt az 1. pontban megjelölt címekre kell benyújtani. Kapcsolatfelvételi űrlap ide kattintva érhető el.
  Székhely: 6000 Kecskemét, Március 15. u. 13. 4/14.